Seniors

Zoals alle takken hebben ook de Seniors een heel eigen takwerking. Het is in wezen niet zozeer een louter vervolg' op het verkennerleven, met patrouillewerking, maar eerder een begin van iets nieuw. De werking draait voornamelijk rond projecten, die de kans geven aan de Seniors om zichzelf te ontplooien. Seniorwerking moet anders zijn dan patrouillewerking. Soms zie je ze wel eens op hun "gat" zitten, en vraag je je af waarmee ze bezig zijn? Moderators laten soms zaken doelbewust in het honderd lopen, zodat de Seniors zelf iets inzien. Dit en nog veel meer kan je in volgend artikel lezen.

Van Seniors wordt terecht meer verwacht dan van VG's:

  • Het engagement van de senior moet verder gaan dan de tak waarin hij/zij leeft.
  • Een senior leert dat anderen anders zijn, dat dit anders zijn aanvaard moet worden.
  • Een senior leeft zich in, niet alleen in de eigen tak, maar ook in de omringende wereld.
  • Een senior heeft vragen, verlangt antwoorden, vormt zijn eigen opinie en leert luisteren, maar brengt tevens zijn eigen mening naar voor

Daarom moet elke seniortak de kans krijgen om zelfstandig te werken en aan scouting te doen op een eigen typische manier. Dit houdt echter niet in dat de tak volledig los staat van de eenheid. Integendeel, de seniortak moet een stimulerende factor zijn in het ganse eenheidsproces, een tak waar de jongere takken kunnen naar opkijken. Daarom zullen de seniors samen plannen, samen uitvoeren, samen de verantwoordelijkheid dragen!

Doorheen het doorlopen van een seniortak verandert de senior meestal wel. Ook de moderator zal tijdens die periode veranderen. Door elkaar beter te leren kennen gaat men in die periode anders met elkaar omspringen. Door het werken met projecten zal de senior zelfstandiger worden, wat de manier van begeleiding door de moderator zal wijzigen. De moderator zal telkens weer een gepaste verhouding moeten vinden tussen sturen en loslaten, tussen wat hij in handen neemt en wat hij uit handen geeft.

Seniorwerking is meer dan elk weekend een activiteit opzetten. Er zit inderdaad iets meer achter het wekelijks spelen en vergaderingen geven; we willen ergens naartoe. Waar naartoe wordt bepaald door de tak zelf, doch volgende bedoelingen van seniorwerking zullen er zeker deel van uitmaken.

Persoonsvorming

Gedurende de periode dat een senior bij de seniortak vertoeft zal hij veranderen, zowel fysiek als mentaal. Op het lichamelijk gebied doet vooral de natuur haar werk, hoewel er binnen de seniortak toch de nodige aandacht uitgaat naar deze lichamelijke ontplooiing door erover te praten,ze in bepaalde activiteiten te integreren. In de eerste plaats staat evenwel de geestelijke ontwikkeling centraal en bijgevolg dient er tijd en ruimte te worden geboden om de senior te stimuleren klaarheid in zichzelf te krijgen: waar houdt de senior van/ niet van, wat wil de senior, wat vindt hij moeilijk, interessant,...
De persoonsvorming wordt komt zo doorheen de activiteiten en het groepsgebeuren aan bod. Iedere senior heeft een ander karakter; de ene heeft wat minder geduld dan de andere, er zijn er die goed kunnen organiseren, bepaalde seniors zijn dan meer creatief onderlegd,... In de seniortak kan iedereen hiervoor uitkomen en krijgt hij/zij de kans er iets voor/ mee te doen. Bij het opstellen van het programma wordt rekening gehouden met zoveel mogelijk interessegebieden van alle seniors. De seniors moeten hierbij leren dat ze ook moeten openstaan voor wat anderen willen, zelfs al zijn ze het daar niet altijd mee eens. Dit aspect komt dan de groepsvorming ten goede. Iedere senior heeft zijn/haar eigen mening over allerhande topics of actuele thema's. Er wordt hen binnen de seniorwerking een zekere mondigheid aangeleerd om voor hun eigen ideeën op te staan maar er wordt hen evenzeer op het hart gedrukt ook het nodige respect en eerbied op te brengen voor andermans opinie. 
Een ander aspect is het feit dat ieder zijn/haar mogelijkheden beperkt zijn en al te vaak wordt dit zomaar aanvaard als een vaststaand feit; daar ligt de grens, het kan niet verder. De seniors krijgen echter de kans om door te experimenteren (oa. door voor een groot deel zelf hun activiteiten te kiezen) de grenzen juist in te schatten en eventueel te verleggen, uit te proberen wat voor hen haalbaar is. De seniors zullen zich dan ook verder ontplooien volgens het principe van het 'met vallen en opstaan', waardoor ze rijker uit de ervaringen zullen stappen. 
Hierbij moeten tal van beslissingen worden genomen. Door beslissingen te nemen leert de senior wat er allemaal meespeelt als hij voor een keuze staat: zijn/haar voorkeur, de mening van de anderen, de alternatieven met hun voor- en nadelen. Het verschil met de andere takken, waar zich eveneens beslissingen voordoen, ligt in het feit dat er binnen de seniortak de nodige tijd kan worden uitgetrokken om na te gaan hoe men tot een beslissing komt en wat de gevolgen daarvan zijn.

Groepsvorming

Om een volwaardige seniorwerking te garanderen is het nodig om met een niet te omvangrijke seniortak te werken. Dit zal een positieve invloed hebben op de onderlinge verbondenheid tussen de seniors en biedt -in tegenstelling tot echt grote groepen- de mogelijkheid om eens wat langer en dieper in te gaan op bepaalde thema's of activiteiten. Bovendien zal een kleine tak zich makkelijker lenen tot het ontstaan van een hechte 'bende'. Want één ding is zeker: als men niet tot een toffe groep komt dan mag de rest bijna zeker vergeten worden. De groepsvorming is een noodzakelijke voorwaarde en staat in functie van wat de seniors willen bereiken op het gebied van persoons- en engagementsvorming. Het gaat hier om over het 'groepsproces' dat men als tak doormaakt: de moeilijke start, sympathieën, conflicten, heldere gesprekken, warme momenten,... 
Fundamenteel voor een seniortak is dat de seniors als groep het beleid, de werking van de tak doorheen het jaar meer en meer in eigen handen krijgen en dat de moderator evolueert tot meer een 'ledenrol' dan zijn 'begeleidersrol'.